Om Garantiutvalget

Driftskredittordningen administreres av Norsk Landbrukssamvirke (NL). I regi av NL er det etablert et garantiutvalg – med ett medlem fra hver av de deltakende samvirkebedriftene. Dette garantiutvalget representerer garantisten overfor bankene. Utvalget behandler henvendelser om ordningen – herunder søknader om særskilt garanti – og foretar garantioppgjør til bankene ved oppstått tap.

Et samarbeidsutvalg bestående av to representanter for hver av de to bankforeningene og to representanter for garantistene fører tilsyn med hvordan ordningen virker og foreslår evt. endringer av retningslinjene.

De samvirkebedriftene som deltar i ordningen med garanti er: